Skip to content
 

Gebruik bodycams door politie

Door Waarheidsvinder

Politiewerk is niet bij iedereen even populair. Het optreden van de politie leidt dan ook vaak tot kritiek. Kritiek die soms terecht is, maar vaak ook onterecht. Maar ook politiemensen beklagen zich vaak over de manier waarop zij door burgers tegemoet worden getreden, ze worden bedreigd, geslagen of beledigd terwijl ze alleen maar ze hun werk doen.

Als er klachten over de politie zijn of als politiemensen vinden dat hen onrecht is aan gedaan, dan is het vaak moeilijk uit te vinden wat er nu werkelijk is gebeurd. Klaagt de burger terecht over de politieman of vrouw, deugde het politieoptreden inderdaad niet? Of werd de politieman of -vrouw inderdaad belaagd, beledigd of bedreigd? En wie deed dat dan en wat is er precies gebeurd?

Het is vaak lastig om de waarheid in dit soort gevallen boven tafel te krijgen. Dit probleem kennen ze in Amerika ook. Daar speelt het zelfs nog meer omdat daar geweld tegen politiemensen veel meer voorkomt dan in Nederland. Daar wordt niet alleen gescholden en geslagen, maar er wordt ook regelmatig op politiemensen geschoten. Om beter te kunnen vaststellen wat politiemensen allemaal tegenkomen in hun werk, maken een aantal korpsen inmiddels gebruik van een zogenaamde “bodycam”. Een minicamera die de politieman of vrouw draagt en die alles vastlegt wat men tijdens het werk meemaakt. Meestal gaat het om een camera op een bril. De beelden worden direct doorgezonden naar een externe computer en kunnen niet worden gewist en er kan niet in worden geknipt. Als er later problemen ontstaan, kan worden teruggekeken wat er zich precies heeft afgespeeld. Een politieman vertelde in het NOS journaal dat hij in het begin even aan de gedachte moest wennen, maar na zijn eerste arrestatie die met de camera was vastgelegd, was hij direct overtuigd van de voordelen. Geen problemen meer over de juiste gang van zaken, alles lag vast. Klachten konden direct terzijde worden geschoven.

Gebleken is daarnaast dat de camera’s ook preventief werken. Iedereen weet dat de politiemensen ze dragen en als politiemensen bijvoorbeeld bij trammelant in een café komen, dan denken de mensen wel tweemaal na voordat ze problemen maken. Ze weten namelijk dat alles in beeld komt.

De aanwezigheid van de camera’s werkt echter ook andersom. Sinds de invoering van de camera’s is de manier van optreden van veel politiemensen ook veranderd. Niet alleen is het geweld tegen de politie afgenomen, maar ook het geweld door de politie tegen burgers is veel minder geworden. Je weet nu immers ook als politieman of -vrouw dat alles wordt vastgelegd en dat dit tegen je kan worden gebruikt. Zelfs de Amerikaanse burgerrechtenbeweging is daarom voor het gebruik van deze bodycams.

In Nederland worden de camera’s slechts bij uitzondering gebruikt bij bepaalde risicovolle evenementen. Maar verder gaat het niet. Voorzitter Gerrit van der Kamp van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP) is tegen het gebruik van de bodycams zo liet hij in het journaal weten. De reden dat hij tegen is, vinden wij schokkend. Hij is tegen omdat de beelden ook tegen politiemensen kunnen worden gebruikt als er een klacht wordt ingediend.

In Amerika weten ze dat natuurlijk ook, maar daar denken ze heel simpel. Als je als politieman of vrouw buiten je boekje bent gegaan, dan moet je daar op worden aangesproken. Een politiechef zegt; “Als je iets doet wat niet mag en het wordt gefilmd, dan is het je eigen schuld.”

De voorzitter van de ACP denkt daar anders over, vindt hij dan dat politiemensen zich ongestraft moeten kunnen misdragen? Als een burger een klacht tegen een politieman of vrouw indient, is hij dan niet geïnteresseerd in de waarheid? Heeft de burger volgens hem geen recht op een fatsoenlijke behandeling?

Van der Kamp moet zich schamen. Deze houding is mede de oorzaak van het slechte imago van de politie en heeft onder andere geleid tot een aantal gerechtelijke dwalingen. Niet de waarheid was bij die zaken leidend, maar het imago van de politie. Gerrit van der Kamp heeft daar kennelijk niets van begrepen.

Update 9-1-2014

Londense politieagenten die met vuurwapens werken, zullen voortaan worden uitgerust met een videocamera. Met deze maatregel wil het politiekorps „meer doen om vertrouwen te wekken” en openheid te geven over hun werk, aldus de Londense politiecommissaris.

Misschien dat de voorzitter van de ACP hier een voorbeeld aan kan nemen.

Update januari 2017

Aangezien bondsvoorzitters meestal meehuilen met de wolven in het bos vindt Gerrit van der Kamp nu ook ineens dat de politie in Nederland bodycams moet krijgen. Het zoveelste bewijzen dat dit soort mensen eerst roepen en daarna denken.

 

 

15 Comments

 1. juzo says:

  @ Daniël – De enige controlerende macht die er bestaat is de pers.
  Het komt (algemeen) voor dat de mensen dat niet erkennen.
  Maar heel zachtjes, zwijgend en zonder dat iemand dat hoort,
  komt de erkenning er toch en ik wacht lang.
  Dat ben ik gewend en ik ga nog heel wat jaartjes mee – zij u tot troost.

  Met vriendelijke groet – het ga u goed.

 2. Daniël says:

  @ Jules Zollner –
  1.
  Dit zou dus betekenen dat beveiligingscamera’s in strijd zijn met bestaande regel- dan wel wetgeving. En ik zal dan ook de rechterlijke uitspraken negeren waarin duidelijk is gemaakt dat een politie minder privacy kan verwachten in haar taakuitvoering dan de gemiddelde burger.
  2.
  Uit ervaring kan ik u reeds melden dat in ieder geval de politie en het OM het niet altijd even nauw nemen met ingediende klachten, incl. het niet in behandeling nemen ervan. De bestaande klachtenprocedures zijn dus lang niet altijd even succesvol in uitvoering ondanks de goede bedoelingen waaronder ze zijn geschapen. Ik laat buiten beschouwing de tactiek om iemand van de kast-naar-de-muur te sturen.
  3.
  ?
  4.
  Het volk is voldoende bij machte te controleren, maar alleen via en volgens de regels die daarvoor zijn en die ik hierboven heb beschreven met name, omdat er in een maatschappij, daar waar meer dan twee personen die leven op een onbewoond eiland, regels en afspraken (wetten) moeten zijn waardoor iedereen in leven kan blijven en tevens, zich, -daadwerkelijk uitdrukkelijk-, aan deze regels zal moeten houden. Op een andere wijze, gaat het in het geheel niet.
  Dat regels/wetgeving nodig zijn lijkt mij logisch en ik denk niet dat er veel mensen zullen zijn die iets anders zullen pretenderen. Ik deed dit zeker niet, waarom zou ik dan argumenten naar voren brengen voor het introduceren van bodycams? Echter dit neemt niet weg dat wetgeving niet gelijk staat aan wetgeving. Een kleine blik op het Engelse en Amerikaanse wetgevingsstelsel leert ons als snel dat er meerdere opties bestaan om wetgeving te structureren. Persoonlijk ben ik meer voorstander van de common law systeem, omdat deze meer flexibiliteit toelaat om naar gelang de toestanden de interpretatie van wetgeving aan te passen, terwijl de civil law systeem meer rigide is (de wetgevers moeten dus meer in de toekomst kijken om wetten te maken die ook dan toepas zullen zijn). Dit neemt niet weg dat beide systemen haar eigen problemen hebben. De controle van het volk op de wetgevers/machthebbende brengt het volk in de positie waar zij een onderbouwde keuze kan maken op wie te stemmen. Zolang de organen van de staat minimaal worden gecontroleerd, zoals de politie en het OM in Nederland, ontstaat er een rechtsongelijkheid tussen het volk en de staat. De wet wordt juist opgedrongen door deze twee organen (OM en politie). Dat maakt de controle alleen maar wenselijker in mijn ogen. Doordat de staat alleen in de positie is om de wetten aan te passen, wordt de keuze die die het volk zou moeten kunnen maken alleen maar belangrijker. Hoe meer controle de staat heeft op de informatie de het volk ter beschikking krijgt, hoe minder daadwerkelijk controle het volk op de staat kan uitoefenen en dus kan het volk geen onderbouwde stem uitbrengen ten tijde van verkiezingen. Het gaat er niet om dat het volk altijd gebruikt maakt van haar recht op controle, maar dat de controle mogelijkheden daadwerkelijk bestaan. Een bodycam op een agent lijkt mij een beperkte vorm van controle, maar het laat wel weten dat de functie van de politie door alle partijen serieus wordt genomen. Een soort twitter, maar dan zonder internetverbinding.
  5.
  Gelieve elk punt uit te werken om uw standpunt helder te maken. Het aan elkaar knopen van woorden met comma’s maakt nog geen argument en ik ben juist geïnteresseerd in uw argumenten (naast dat er regels zijn en dat regels belangrijk zijn als het ware deze worden uitgevoerd door een computer).

  In mijn professie (genetica) komt het met enige regelmaat voor dat iemand zich vast bijt in een klein detail. Dit detail kan interessant zijn, maar alleen als dit detail in het grote plaatje wordt gehouden. Dit gebeurt niet altijd. Dit lijdt vaak tot verspild geld/tijd. Het grote plaatje in de maatschappij is deze draaiende te houden. Als blijkt dat de politie, in tegenspraak met de wet, niet altijd de waarheid spreekt, dan is het creëren van additionele controles dus wenselijk, gezien de functie die de politie vervult in de maatschappij (ordehandhaving, wethandhaving, en noodhulp). De bodycam is daar een bruikbaar hulpmiddel voor. Niet alleen voor externe controle daar waar nodig, maar ook voor interne optimalisering van het uitvoeren van haar functies. Als een paar regels moeten worden aangepast om dit te bewerkstelligen, dan lijkt mij duidelijk wat noodzakelijk is.

 3. juzo says:

  @ insider: – punt 3 van mijn @ Daniël.

 4. Insider says:

  Geachte heer Juzo; Jammer genoeg zijn uw uitspraken gebaseerd op theoretische basis. De praktijk is heel wat weerbarstiger gebleken, niet alleen voor de burger maar zeker ook voor politiemensen aangaande (klacht)procedures tegen hun werkgever. Ik kan u zwart op wit en met de hand op het hart bewijzen aan de hand van meerdere voorbeelden dat alle (overheids)instanties inclusief de leden der 2e Kamer niet de minste interesse in klachten vertonen zelfs niet als er door de politieleiding misdrijven zijn gepleegd.

 5. juzo says:

  @ Daniël –
  1.
  Van vakbonds(FNV)wege is het de werkgever verboden web- en andere cams op te hangen in werking te zetten om het werk van het personeel te controleren.
  2.
  Klachten over het werk en de behandeling door de politie kan, -globaal genomen-, iedereen met succes richten aan de korpsleiding die het betreft, volgens regels en richtlijnen die het betreffende korps daarvoor heeft en geeft, bij de burgemeester als hoofd van de politie, bij het gemeentebestuur en het provinciaal bestuur via de daartoe ingerichte adressen en procedures, al dan niet met een advocaat via de griffie bij het Openbaar Ministerie van het arrondissement dat het betreft, bij de volksvertegenwoordiger(s) die het betreft als leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en bij de staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken alsmede hun ministers, de Raad van State en de Bestuursrechter en zelfs internationaalrechtelijk volgens procedures zoals die beschreven staan op o.a. de websites van Binnenlandse Zaken en Justitie.
  3.
  Dat is voldoende (gebleken) want er leeft sinds geruime tijd onder de bevolking van Nederland geen enkele al te grote, helemaal geen, “beroering” of activiteit, agitatie over.
  4.
  Het volk is voldoende bij machte te controleren, maar alleen via en volgens de regels die daarvoor zijn en die ik hierboven heb beschreven met name, omdat er in een maatschappij, daar waar meer dan twee personen die leven op een onbewoond eiland, regels en afspraken (wetten) moeten zijn waardoor iedereen in leven kan blijven en tevens, zich, -daadwerkelijk uitdrukkelijk-, aan deze regels zal moeten houden. Op een andere wijze, gaat het in het geheel niet.
  5.
  De bodycam of wat voor ander {nieuw) controlemiddel voor politie en justitie maakt de taakuitvoering door politie en justitie, —–nodeloos—–, moeilijk, ingewikkeld, duur, omslachtig, tijdrovend, bedrijfskundig onwenselijk, onverantwoord en oneconomisch, overbodig, onwerkbaar en dus uit den boze.

  Ik sluit niet uit dat niet iedereen het hiermee eens is.
  Ik besluit echter dat ikzelf hiermee het laatste woord hierover heb gezegd.

  Eenieder hierbij tegelijk een goed Nieuwjaar toewensend,
  met vriendelijke groet.

  Jules Zollner.

 6. Daniël says:

  @juzo — het lijkt mij niet dat het dragen van een bodycam gelijk staat aan het direct publiceren van deze beelden zonder enige vorm van redactie (of te wel te koop lopen met), maar dat deze beelden gebruikt worden om feiten na te kunnen gaan.

  U zegt tevens dat op een andere manier worden gecorrigeerd. Welke mogen dit zijn? Gezien uw redenatie dat fouten toch gemaakt worden, doet u het idee opkomen dat er niet te veel aan gedaan hoeft te worden, want fouten worden toch wel gemaakt.

  Zoals ik een democratie zie moet het volk ten alle tijden bij machte zijn de machthebbende te controleren, of de machthebbende dit nu willen of niet. Zodra deze controle komt te vervallen (geheel of gedeeltelijk), is het democratisch proces in verval. De politie is onderdeel van de machthebbende en dus behoort zij gecontroleerd te worden. Het OM en de rechters hebben daarbij een functie, maar de geschiedenis laat zien dat zij niet al te serieus met de controlerende functie om gaan. Een bodycam kan een bruikbaar hulpmiddel zijn om meer controle uit te kunnen oefenen. Deze controle hoeft per se in een rechtzaal te zijn, maar kan ook intern gebruikt worden om interacties tussen politie en het volk te verbeteren.

  De bodycam lijkt mij daarom dus een goed idee om algemeen in te voeren.

  Betreffende drones lijkt het mij van belang dat er een discussie over komt gebaseerd op emperisch bewijs en niet alleen het aannemen van aannames om een bepaald standpunt a priori in te nemen. Het opzetten van hoe emperisch bewijs te vergaren is daarom van belang. Voor zover ik de discussie in Nederland of de VS ken is er te weinig over bekend.

 7. juzo says:

  Van der Kamp heeft wel gelijk. Je moet met je fouten niet te koop lopen. Dat gebeurt bij geen enkel bedrijf. Fouten maat iedereen. Dat is nu eenmaal aan de mensheid vastgeklonken. Er is niemand, helemaal niemand op de hele wereldbol, die daaraan ontkomt. Helemaal niemand. Geen enkele.

  Het wordt van hogere waarde geschat, terecht, om niet de nadruk te leggen op het negatieve, het mislukken van de mens, maar juist het tegendeel. Van der kamp zal altijd de redelijk-denkenden aan zijn zijde krijgen.

  Fouten corrigeren doen we wel op een andere manier, die daarvoor algemeen aangewezen en ook algemeen aanvaard en acceptabel is.

  Het moet niet te gek worden, in de maatschappij.

 8. admin says:

  U heeft (terecht) zorgen over de privacy. Wij doelen echter op het feit dat de voorzitter van de ACP kennelijk niet wil dat fouten van de politie worden vastgelegd door de bodycam.

 9. juzo says:

  @ Saskia G – de voorwaarden zijn er nog niet. Er wordt in ons land officieel wel aan gewerkt, maar tot die tijd zijn ze “voor de gewone burgers” in Nederland, gewoon verboden. Er mag dus niet mee gevlogen worden. Al wordt dat hier en daar en overal volop gedaan. Voor twee tientjes zijn ze te koop bij de Aldi en de Lidl. Juist over de Belgische grens bij Maastricht, in Fourons-Saint Pierre, nabij het Amerikaans oorlogsgravenkerkhof, is een uitgesterkt zeer hoog gelegen vlak terrein met enorm uitzicht tot ver achter Luik en zelfs Keulen aan toe, waar dagelijks hele drones-wedstrijden voor de jeugd worden gehouden. Bij een treinongeluk in België kort geleden werden de drones gebruikt om de reddings- en opruimacties op afatsnd te coordineren vanwege het mooie overzicht op heel moeilijk bereikbare plaats van het ongeluk (boven op een viaduct). Welke voorwaarden er ook komen, ik denk dat ze “massaal” ontdoken zullen worden. Tegen de tijd dat de politie ter plaatse is zijn de drones al lang weer weg. Die dingen vliegen met 100 km per uur op 100 meter hoogte. Er hoeft maar ergens zo’n kereltje met de afstandbediening in een dakkapel te staan en klaar.

 10. Saskia G says:

  Een bodycam a la, maar ik heb als burger meer twijfels over de drone die ik afgelopen week op twee meter hoogte over een gracht zag vliegen. Waarom vind ik nergens de voorwaarden voor gebruik van drones?

 11. Insider says:

  Inderdaad, eigenlijk spreekt Van der Kamp uit dat hij geen vertrouwen heeft in de rechtsgang en de politieleiding. Laat hem dit dan gewoon zeggen. De beelden kunnen inderdaad tegen de betrokken politieambtenaar gebruikt worden maar veel belangrijker nog ook tegen de verdachte(n). Ik denk dat er door de betrokken politieambtenaren meer voordelen als nadelen aan kleven. Als het goed is verantwoord een politieambtenaar zich toch al sinds jaar en dag bij proces-verbaal en rapporteert hij dus naar waarheid, geheimen of zaken benevens de waarheid kunnen er officieel dus niet zijn. Dat Van der Kamp geen vertrouwen zou hebben in politieleidingen is evident en niet ongerechtvaardigd. Vaak valt bij twijfel ‘het kwartje’ om in het nadeel van de politieambtenaar al is het alleen maar om de burgerij tevreden te stellen en vooral niet te laten blijken dat je achter je politiemensen staat. Bij beelden zal dan vaak blijken dat de politieambtenaar niets te verwijten valt. Een voorval zal dan ook niet blijven na-etteren, zaken waar politieleidingen nogal een handje van hebben om deze na jaren weer naar boven te toveren of te gebruiken in functionerings- of beoordelingsgesprekken onder het mom ‘maar ja toen heb je…..”.
  Dat de pers en de burgers je vijanden zijn is pure onzin, een politiemens heeft geen vijanden maar ‘cliënten’, wel moet hij soms donders goed oppassen voor diverse leidinggevenden. Dat wordt je inderdaad niet op school geleerd maar daar kom je in de loop van tijd van zelf wel achter. Bijkomend voordeel van het maken van opnamen, bij pensionering kan de pensionado een Dvd-tje aangeboden worden van zijn optredens onder het motto van “de beste optredens van….. “

 12. Shiman says:

  Alles wat bijdraagt aan een goed, zogvuldig en zuiver functioneren van politieambtenaren is welkom. Wanneer Van der Kamp angst heeft dat de betreffende ambtenaar met het gebruiken van de beelden tegen hem bijdraagt aan zijn eigen veroordeling als eventuele verdachte, heeft hij een punt. Dat de burger of de media als z’n vijand moet worden gezien is belachelijk. Hij is er n.l ter bescherming van de burger en in dienst van de gemeenschap in overeenstemming met de geldende rechtsregels. De media heeft tot taak te toetsen of het handelen van de politieambtenaar, binnen de geldende rechtsregels geschied. Wanneer Van der Kamp wantrouwen heeft naar de politieleiding omtrent de bescherming van de politieambtenaar, heeft hij weer een punt.Dat vertrouwen is er kennelijk niet voldoende, zowel in de politietop danwel in de politiek, wanneer ik de politievakbondsbladen lees. Dat politieambtenaren steeds meer onder druk komen te staan door te weinig mankracht tengevolge van bezuinigingen en reorganisaties is eveneens een feit.

 13. Daniël says:

  Een dergelijke camera lijkt mij door de bank genomen nuttig. De notie van onafhankelijke controle werkt, zoals de waarheidszeggers melden, twee kanten op. In het geval van de politie vervullen zij een publieke functie, waar controle op behoort te gebeuren. In het geval van de burger, zij dient zich behoorlijk te gedragen. Worden er dan ook fouten van de politie opgenomen? Ja, natuurlijk. Zij zijn mensen en dus zullen ze fouten maken. Het lijkt mij niet dat het maken van fouten an sich het probleem is voor de gemiddelde burger, maar hoe er met de gemaakte fouten wordt omgegaan. Wordt er geleerd van de fouten? Als je geen fouten wil ontdekken, dan valt er ook verbazingwekkend weinig te leren. Dit laatste lijkt het standpunt van de Gerrit van der Kamp te zijn. Dit stellingname komt niet professioneel op mij over.

  Een nevenfunctie van zulke camerabeelden is om gemaakte fouten (groot of klein) achteraf te leren om zo in de toekomst beter om te gaan met een bepaalde situatie. Al ben ik bang dat de Nederlandse politie ook de mogelijkheid ziet om de beelden te gebruiken om achteraf na te gaan voor kleinere overtredingen zijn gemaakt en dus om zo snel en makkelijk boetes uit te schrijven. Het dunkt mij dat dit laatste niet de bedoeling is van zulke bodycams.

  Als er zich een voorval voordoet, waarbij de burger zijn smartphone gebruikt om een bepaald moment vast te leggen, is er nu ook de mogelijkheid om dezelfde gebeurtenis vanaf een tweede camera-punt van te leggen. Eenzelfde voorval vanuit twee verschillende camera perspectieven geeft door de bank genomen een beter beeld dan één camera perspectief. Uiteraard heeft dit alleen zin als de camerabeelden zelf als getuigen dienen zodra dit voor de rechter komt en niet alleen wordt afgedaan door een pv dat de gebeurtenissen beschrijft.

 14. admin says:

  U heeft de strekking van het stuk vermoedelijk niet goed begrepen. Het gaat er om dat de voorzitter van een politiebond kennelijk vindt dat fout gedrag van politiemensen niet mag worden vastgelegd, dus ongestraft moet blijven. Onder de pet houden dus en daar hebben wij bezwaar tegen.

 15. juzo says:

  Ik weet niet zozeer of de politie in Nederland zich erg, buitensporig misdraagt, voorzover ik dat heb kunnen waarnemen door iedere dag van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds nog veel later met ze op te trekken.

  Ik zou daar eerst eens ten zeerste betrouwbare statistische cijfers en controleerbare berekeningen van willen zien. Voordat er verder over wordt gepraat.

  Aan het zomaar wat roepen daar heeft niemand wat aan. Dat kan ik ook.

  Ik denk zo, dat het door de bank genomen nog wel meevalt.

  Wel is het zo, dat de sterkte, hoe en waar en in welk gebied of segment, nog altijd verregaand onvoldoende is.

  Dat wreekt zich, in ellerlei gewrongen en nodeloos moeilijke situaties. De komende jaren zal de algemene sterkte van de politie noodgedwongen op alle gebieden onvoorstelbaar sterk worden uitgebreid. Daar kan op geen enkele wijze aan worden ontkomen.

  Talloos veel kleine stads- en dorpswijken hebben u al zelf een eigen onofficiële politie, die geheel effectief werkt. Dat moet je als land en als maatschappij niet willen.

  “ook politiemensen beklagen zich vaak over de manier waarop zij door burgers tegemoet worden getreden, ze worden bedreigd, geslagen of beledigd terwijl ze alleen maar ze hun werk doen.”

  Er is tenslotte nog een klein aspect aan politiewerk en dat vind ik wel terecht:

  tijdens de politie-opleiding van iedere politieman voor welke taak en functie, rang of “stand” dan ook, wordt in mondelinge woorden, nooit op schrift geleerd:

  1. De enige vijand die je hebt is de burgerij.

  2. De tweede vijand die je hebt en dat is de aller ergste: dat is de pers. (De media).

  Ik sta daar volledig achter, dat dat zo gebeurdt.In de opleding en bijscholing.

  Het moet zo blijven.

  -.-

  Jules Zollner.

Leave a Reply